Česky English Deutsch Pусский

Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Informace o kurzu

Cena16 900 Kč
Délka264 hodin

Kurz Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy je kvalifikační studium zajišťující pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku odborných předmětů na středních školách.

Charakteristika kurzu

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Komu je kurz určen

Studium je navrženo pro skupinu max. 30 účastníků. Cílovou skupinou studia jsou učitelé středních škol s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Mgr., Ing.) nepedagogického směru, zvláště ekonomického a technického zaměření.

Vzdělávací cíl

Cílem předkládaného programu studia je poskytnout cílové skupině účastníků ucelený systém poznatků a dovedností, které jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání doplní o vzdělání pedagogické, zajišťující jejich způsobilost pro učitelskou profesi.

Učebními výstupy studia jsou:

Úspěšný absolvent získá Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Obsah studia

I. VZDĚLÁVACÍ BLOK - PEDAGOGIKA

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ(zápočet/zkouška)
Obecná pedagogika 18 h zkouška
Speciální pedagogika 8 h zápočet
Vzdělávání dospělých 8 h zápočet
Právo pro učitele 12 h zápočet

II. VZDĚLÁVACÍ BLOK - PSYCHOLOGIE

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ(zápočet/zkouška)
Obecná a vývojová psychologie 10 h zkouška
Pedagogická psychologie 24 h zápočet
Duševní hygiena pro učitele 8 h zápočet
Trénink komunikačních dovedností 8 h zápočet

III. VZDĚLÁVACÍ BLOK - DIDAKTIKA

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ (zápočet/zkouška)
Obecná didaktika 12 h zkouška
Projektování a tvorba ŠVP v OV 12 h zápočet
Moderní výukové metody 8 h zápočet
Pedagogická tvořivost 8 h zápočet
Distanční vzdělávání a e-learning 16 h zápočet
Moderní informační technologie ve výuce 12 h zápočet

Povinně volitelné předměty - Didaktika odborných technických předmětů (se zaměřením na strojírenské, stavební a elektrotechnické předměty) - 12h výuky - ukončení zk
                                            - Didaktika ekonomických předmětů -  12h prezenční výuky - ukončení zk

Ukončení studia

Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou ze třech hlavních předmětů - Pedagogika, Didaktia a Pedagogická psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce.

Trvání a cena studia  

Zahájení studia je 18. 9. 2023 ve 12.30 hod. v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání na Purkyňova 464/118, Technologický park, 612 00 Brno (mapa).
Ukončení studia bude v únoru 2025. Studium má 4 semestry a je organizováno kombinovanou formou vždy 1x za 14 dní (v pondělí) v délce osmi vyučovacích hodin (od 8.30 do 16.00).
Cena studia je 16 900,- Kč
(bez DPH - toto studium je osvobozeno od daně).
Cenu za studium je možné uhradit jednorázově či formou 2 splátek.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení v průběhu výuky (voda, káva a čaj).

 Kontakt

Bc. Marcela Přikrylová (kancelář 7. patro, 7.31)
E-mail: prikrylovam@vutbr.cz
Tel. 541 14 88 05

Před přihlášením do kurzu se prosím seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů zde: https://www.lli.vutbr.cz/gdpr_kurzy

Přihláška na kurz

Termín

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Datum narození *
Místo narození *

Kontaktní údaje

Město *
Ulice *
PSČ *
Stát *
Telefon *
E-mail *
Fakturační adresa

Financování

Způsob financování
Informace o zpracováním osobních údajů *
Informace o zpracování osobních údajů účastníků celoživotního vzdělávání Studium pedagogických věd – učitelství odborných předmětů pro střední školy na Institutu celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně Informace o správci osobních údajů Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz. Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících celoživotního vzdělávání Studium pedagogických věd – učitelství odborných předmětů zpracovávány Správce údajů zpracovává o účastnících celoživotního vzdělávání (subjektech údajů) následující osobní údaje a další údaje, a to v dokumentech v listinné nebo v elektronické podobě nebo v elektronických informačních systémech: a) Identifikační údaje účastníka nebo absolventa, kterými jsou 1. jméno a příjmení, tituly 2. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno, 3. místo narození 4. státní občanství, 5. adresa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě stát a adresa, na níž má účastník celoživotního vzdělávání trvalý pobyt, nejde-li o Českou republiku, 6. soukromá e-mailová adresa, případně e-mailová adresa v informačním systému VUT v Brně 7. fakturační adresa (pokud byla poskytnuta) b) další údaje 1. číslo bankovního účtu studenta, pokud hradil cenu za studium bankovním převodem c) údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) údaje o studiu v programu celoživotního, kterými jsou 1. interní kód programu, 2. zda se jedná o program celoživotního vzdělávání nebo o mezinárodně uznávaný kurs, 3. kód vyjadřující obsah studia podle aktuální statistické klasifikace oborů vzdělání, jejíž vydání bylo oznámeno podle zákona o státní statistické službě Českým statistickým úřadem, 4. délka studia v měsících, 5. celková hodinová dotace, 6. požadované vstupní vzdělání, 7. místo výuky, 8. kód zdroje financování, 9. kód způsobu zakončení programu nebo kursu, 10. údaje o účelu vzdělávání v programu nebo kursu z hlediska získání nebo rozšíření kvalifikace, odborné způsobilosti, výkonu povolání a celoživotního učení, e) datum zahájení vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaného kursu a datum absolvování vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném kursu nebo údaj o předčasném ukončení tohoto vzdělávání. Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování osobních údajů účastníků celoživotního vzdělávání Studium pedagogických věd – učitelství odborných předmětů je vedení studijní agendy a dokumentace splnění podmínek předepsaných pro studium. Zákonnost zpracování osobních údajů Právním důvodem pro zpracování osobních údajů ze strany správce je plnění právní povinnosti správce údajů (povinností stanovených vyhl. č. 277/2016 Sb., o předávání statistických údajů vysokými školami) a dále plnění smluvní povinnosti správce údajů (údaje uvedené v bodech a) 3.,6. a 7. a b) 1. Informace o době zpracovávání osobních údajů Osobní údaje budou v dokumentech v listinné nebo v elektronické podobě nebo v informačních systémech zpracovávány po dobu 50 let, poté budou posouzeny a navrženy buď k předání do Archivu VUT v Brně nebo ke zničení. S osobními údaji v elektronické podobě nebo v elektronických informačních systémech bude naloženo obdobným způsobem (archivace nebo výmaz). Informace o předávání osobních údajů Osobní údaje zpracovávané správcem údajů za účelem plnění právní povinnosti budou podle § 87 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1997 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Všechny osobní údaje mohou být rovněž předány příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho zmocnění vyplývajícího z právních předpisů. Práva subjektů údajů Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů. Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů. Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.