Česky English Deutsch Pусский

Informace o zpracování osobních údajů studentů přihlášených na kurzy

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je  Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, které je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Vysoké učení technické v Brně (dále jen „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Lucie Schimmelová. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, pokud se přihlásíte na kurz pořádaný Institutem celoživotního vzdělávání VUT (dále jen „ICV VUT“)?

Za účelem vedení evidence účastníků kurzů o Vás zpracováváme následující osobní údaje: Vaše VUT ID (osobní číslo VUT), jméno a příjmení,  fakulta, na které studujete,  e-mailová adresa a číslo telefonu.

Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy?

Ano, všechny Vaše osobní údaje zpracováváme podle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění úkolů veřejné vysoké školy ve veřejném zájmu, kdy jednou z povinností veřejné vysoké školy je poskytovat podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi.

Jak dlouho budeme zpracovávat osobní údaje, které jsme od Vás získali, když jste se přihlásili na kurz pořádaný ICV VUT? 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v listinných a elektronických informačních systémech po dobu 10 let po ukončení kurzu, poté budou dokumenty v listinné podobě skartovány a dokumenty v elektronické podobě vymazány.

Budeme Vaše osobní údaje někomu předávat?  

Vaše osobní údaje  nebudeme předávat mimo VUT.  

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte  právo požadovat od VUT informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává („právo na přístup k osobním údajům“), máte právo na jejich úpravu nebo i výmaz, je-li to podle právních předpisů možné, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování a máte právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých uplatníte práva uvedená v předchozí větě, můžete doručit osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Máte dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .


VUT Design

© 2000-2024 Centrum vzdělávání a poradenství VUT 
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.