Česky English Deutsch Pусский

Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Informace o kurzu

Cena13000 Kč
Délka264 hodin

Kurz Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy je kvalifikační studium zajišťující pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku odborných předmětů na středních školách.

Charakteristika kurzu

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Komu je kurz určen

Studium je navrženo pro skupinu max. 30 účastníků. Cílovou skupinou studia jsou učitelé středních škol s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Mgr., Ing.) nepedagogického směru, zvláště ekonomického a technického zaměření.

Vzdělávací cíl

Cílem předkládaného programu studia je poskytnout cílové skupině účastníků ucelený systém poznatků a dovedností, které jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání doplní o vzdělání pedagogické, zajišťující jejich způsobilost pro učitelskou profesi.

Učebními výstupy studia jsou:

Úspěšný absolvent získá Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Obsah studia

I. VZDĚLÁVACÍ BLOK - PEDAGOGIKA

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ(zápočet/zkouška)
Obecná pedagogika 18 h zkouška
Speciální pedagogika 8 h zápočet
Vzdělávání dospělých 8 h zápočet
Právo pro učitele 12 h zápočet

II. VZDĚLÁVACÍ BLOK - PSYCHOLOGIE

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ(zápočet/zkouška)
Obecná a vývojová psychologie 10 h zkouška
Pedagogická psychologie 24 h zápočet
Duševní hygiena pro učitele 8 h zápočet
Trénink komunikačních dovedností 8 h zápočet

III. VZDĚLÁVACÍ BLOK - DIDAKTIKA

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ (zápočet/zkouška)
Obecná didaktika 12 h zkouška
Projektování a tvorba ŠVP v OV 12 h zápočet
Moderní výukové metody 8 h zápočet
Pedagogická tvořivost 8 h zápočet
Distanční vzdělávání a e-learning 16 h zápočet
Moderní informační technologie ve výuce 12 h zápočet

Povinně volitelné předměty - Didaktika odborných technických předmětů (se zaměřením na strojírenské, stavební a elektrotechnické předměty) - 12h výuky - ukončení zk
                                            - Didaktika ekonomických předmětů -  12h prezenční výuky - ukončení zk

Trvání a cena studia

Zahájení studia je 17. 9. 2018 v 8.30 hod. v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání na Purkyňova 464/118, Technologický park, 612 00 Brno (mapa).
Ukončení studia bude v listopadu 2019. Studium má tři semestry a je organizováno kombinovanou formou vždy 1x za 14 dní (v pondělí) v délce osmi vyučovacích hodin.
Cena studia je 13 000,- Kč
(bez DPH - toto studium je osvobozeno od daně).
Cenu za studium je možné uhradit jednorázově či formou 2 splátek.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení v průběhu výuky (voda, káva a čaj).

 Kontakt

Bc. Marcela Přikrylová
E-mail: prikrylova@lli.vutbr.cz
Tel. 541 14 88 05

 

 

Přihláška na kurz

Termín

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Datum narození *
Místo narození *

Kontaktní údaje

Město *
Ulice *
PSČ *
Stát *
Telefon *
E-mail *
Fakturační adresa

Financování

Způsob financování
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Uděluji souhlas VUT v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem organizace kurzu Studium pedagogických věd. VUT v Brně bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. VUT v Brně bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je VUT v Brně povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno