Česky English Deutsch Pусский

Právo a provoz letecké dopravy

Informace o kurzu

Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny
LektorIng. Marie Hauerová

Obsah kurzu je zvolen tak, aby poskytl zájemcům ucelený přehled právního režimu civilního letectví ve vzájemné provázanosti práva ICAO a EU legislativy. Kurz je určen pro zaměstnance leteckého průmyslu a státní správy, kteří potřebují získat komplexní přehled o hlavních činnostech v letecké dopravě v návaznosti na platnou legislativní úpravu. Kurz však lze chápat jednak jako vynikající úvod do problematiky letectví a díky zařazení aktualizace probírané látky také jako kurz pro prohloubení již dříve získaných znalostí a lepší orientaci v současně platné legislativě.

Čeho se kurz dotkne:

1. Stručná historie
- Období 1918 - 1939
- Chicagská konference - výsledky konference
- Úmluva o mezinárodním civilním letectví
- Annexy - Standardy a Doporučení, jejich změny
- Letecké předpisy řady L
- Přepravní práva - svobody vzduchu

2. ICAO
- Účel, struktura, regionální kanceláře
- Rada ICAO - volby
- Sekretariát ICAO
- Zastoupení ČR v ICAO
- CERG
- Aktuální priority ICAO

3. Legislativa EU
- Prameny práva
- Vlastnosti vybraných pramenů komunitárního práva - nařízení, směrnice
- Orgány EU
- Hlavní změny ve fungování EU po 1. 12. 2009 (vstup v platnost Lisabonské smlouvy)

4. EU a civilní letectví
- Vnitřní trh
- Hospodářská soutěž
- Počítačové rezervační systémy
- Ochrana CL před protiprávními činy
- Práva cestujících
- Životní prostředí

5. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy
- Neoprávněné zmocnění se letadel
- Akty sabotáže na letadla
- Úmluvy ICAO týkající se ochrany civilního letectví před protiprávními činy
- Pekingská Úmluva a Protokol
- Doc. 30/II. ECAC
- Související legislativa EU

6. Mezinárodní obchodní letecká doprava
- Právní režim mezinárodní obchodní letecké dopravy
- Bilaterální dohody
- Liberalizace mezinárodních smluv
- Horizontální a vertikální dohody EU
- Přepravní právo
- Obchodní letecká doprava, povinnosti leteckého dopravce
- EU a vnější politika - aktuální situace

7. Usnadnění formalit v letecké dopravě (Facilitace)
- Vstup a odlet letadla
- Vstup a odlet cestujících a jejich zavazadel
- Nežádoucí a vyhošťované osoby
- Povinnost leteckých dopravců předávat údaje o cestujících
- Rozdíl API a PNR údajů

8. Pomoc obětem leteckých nehod a jejich rodinám - Family assistance
- Annex 9
- ICAO Circular 285 - AN/166
- Povinnost leteckých dopravců vypracovat plán pomoci obětem leteckých nehod a jejich příbuzným

9. Národní plán připravenosti civilního letectví na výskyt nakažlivé nemoci
- Směrnice pro přípravu plánu připravenosti letišť a leteckých dopravců
- Akční plán v případě výskytu vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla

10. Státní správa v civilním letectví
- Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
- Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
- Ministerstvo dopravy
- Úřad pro civilní letectví;
- Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
- Osoba pověřená přeneseným výkonem státní správy

9. Odpovědnost leteckého dopravce při dopravě cestujících a jejich zavazadel
- Práva cestujících v letecké dopravě
- Mezinárodní úmluvy ICAO (Varšavský systém, Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě)
- EU legislativa (nařízení (ES) č. 889/2002; nařízení (ES) č. 261/2004; nařízení (ES) č. 1107/2006; nařízení komise (EU) č. 285/2010)
- Aktuální vývoj, změny

 

Zaměření kurzu mohou účastníci předem korigovat.

Místo narození je v přihlášce povinný údaj.

frejkova@lli.vutbr.cz


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno