Česky English Deutsch Pусский

Part M: Zachování letové způsobilosti letadel + poslední změny

Informace o kurzu

Kód kurzuECADS-62
Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny
LektorGarant kurzu: Václav Křížek

Kurz vysvětluje obsah a význam předpisu Part M (neboli Část M) nařízení EC č.1321/2014, které nahradilo Nařízení EC č. 2042/2003. Rozvíjí odborné kompetence pro praktické využívání tohoto předpisu v rozsahu vhodném pro zaměstnance leteckých provozovatelů (ať už management či pracovníky údržby, či řízení zachování letové způsobilosti a kontroly letové způsobilosti) a pro zaměstnance státní správy.

Účastníci se seznámí s

V kurzu budou zmíněny i poslední změny v předpisu Part-M , které vycházejí z nařízení (EU) č.2015/1088 z 3. 7. 2015 a Nařízení Komise (EU) 2015/1536 z 16. 9. 2015.

Nařízení Komise (EU) 2015/1088 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o úlevy pro postupy údržby letadel všeobecného letectví.Toto nařízení stanovuje opatření za účelem omezení složitosti prováděcích pravidel v oblasti zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů a přizpůsobuje je tak, aby bylo možné zavést úlevy v postupech údržby letadel všeobecného letectví.

Nařízení Komise (EU) 2015/1536 ze dne 16. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti do souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, kritické úkoly údržby a sledování zachování letové způsobilosti letadla.

Toto nařízení stanovuje podmínky, za nichž letečtí dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3), smějí provozovat letadla zapsaná v leteckém rejstříku třetí země, aby se zajistilo dodržování relevantních hlavních požadavků podle přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008. Dále pak upravuje požadavky na provádění údržby za účelem zmírnění rizika v souvislosti s prováděním údržby, a zejména zajištění, aby dotyčné osoby a organizace přijaly nezbytná opatření ke zjištění chyb učiněných během provádění údržby, jež mohou ovlivnit bezpečnost letu.

Také mění ustanovení týkající se provádění programu sledování zachování letové způsobilosti letadel příslušnými orgány aby bylo zajištěno jednotné používání požadavků na program sledování zachování letové způsobilosti letadel v rámci Unie.


Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 25. 8. 2016.

Komu je kurz určen

Zaměstnancům, kteří se zabývají údržbou letadel dle Part-M nebo řízením zachování letové způsobilosti letadel, organizace k řízení zachování letové způsobilosti CAMO, osvědčující personál, personál provádějící kontroly letové způsobilosti. Dále zaměstnancům státní správy, managementu a zaměstnancům leteckých provozovatelů, zabývajících se systémem kvality. Kurz lze využít i jako pokračovací výcvik personálu.

 

Poznámka: položka místo narození (pro osvědčení) a úplná fakturační adresa jsou povinným údajem !

 

Přihláška na kurz

Termín

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Datum narození *
Místo narození

Kontaktní údaje

Město *
Ulice *
PSČ *
Telefon *
E-mail *

Firemní údaje (vyplňují pouze firmy)

Zaměstnavatel
Postavení v zaměstnání
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Fakturační adresa

Financování

Způsob financování
Poznámka
Souhlas se zpracování osobních údajů *
Uděluji souhlas VUT v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem účasti na kurzu celoživotního vzdělávání, pořádaném Institutem celoživotního vzdělávání VUT. VUT bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. VUT bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je VUT povinno poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno